Projekty

 

Green abstract picture with ladybug

Názov projektu:Právne vedomie a právny základ života
Číslo dotácie, projektu:     LP/2016/35                číslo zmluvy: 1130000808
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 1.7. do 31.12.2016
Celkové náklady projektu: 10 520 €
Spolufinancovanie projektu: 520 €
Miesto (región) realizácie: Nitriansky kraj, okres Veľký Krtíš a Krupina

Zámer projektu: 

Hlavným zámerom projektu je preškolenie odborných pracovníkov (zrealizovanie 5 vzdelávacích seminárov), ktorí prichádzajú do kontaktu s cieľovou skupinou, u ktorých dochádza k porušovaniu ľudských práv. Viac informácií nájdete v priloženom PDF súbore.

 

Zhrnutie  projektu :

Dotazník očakávaní a spätnej väzby

Právne vedomie a právny základ života

 

   

Aktuálne zákazky
P.č. Dátum zverejnenia Dátum predkladania ponúk Názov prijímateľa/obstarávateľa Názov zákazky Prílohy Typ zákazky Partnerská dohoda
 

 

Pri našich projektových aktivitách spolupracujeme s : 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  - OP Vzdelávanie
Ministerstvo zdravotníctva SR - OP Zdravotníctvo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo životného prostredia SR - OP Životné prostredie
Sociálna implementačná agentúra